Dagelijks woord


DagelijksWoord.nl

Agenda

23-05-2021
30-05-2021
06-06-2021
13-06-2021
20-06-2021

ANBI Diaconie

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI: Diaconie Hervormde gemeente te Zevenhuizen

RSIN/Fiscaal nr:

KvK-nummer:

824106398

76444074

Website adres: www.hervormdzevenhuizen.nl
E-mail: denhollander17@gmail.com
Adres: v.d. Duijnlaan 17
Postcode: 2761 VR
Plaats: Zevenhuizen
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hervormde gemeente Zevenhuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in Ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 2).
De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in Ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde gemeente te Zevenhuizen.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van Diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de Diaconie. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de
ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend
in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer
om het Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan
de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst,
de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het College van Diakenen (diaconaat en ZWO) heeft haar werkzaamheden verwoord in een Beleidsplan. De taak van de diakenen is kort gezegd gerechtigheid en barmhartigheid bewijzen aan mensen in moeilijkheden. De aandacht gaat uit naar mensen in de directe omgeving (diaconaat), maar ook naar mensen elders in de wereld (ZWO).
Binnen door de Kerkenraad vastgesteld beleid zijn de kerntaken van de Diaconie de volgende:
– onderling dienstbetoon
– bijstand, verzorging en bescherming
– algemeen maatschappelijk welzijn
– signaleren van knelsituaties samenleving
– zorg voor het behoud van de schepping
– dienst aan de Tafel en inzameling gaven
– toerusten gemeente in diaconale roeping

E. Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers ─ indien aanwezig ─ is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Alle bedragen zijn in euro’s.

 

Begroting 2021 

Begroting  2020

Rekening 2019

Baten      
Opbrengst uit bezittingen          5.145         5.160        8.185
Bijdragen gemeenteleden        32.325       58.148      52.729
Opbrengsten uit subsidies/bijdragen          7.270                 –      12.612
Totaal baten:        44.740       63.308      73.526
Lasten                                                                 
Bestedingen diaconaal werk  (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)       46.130       58.618      76.606
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)                –                –               –
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk             260            260               –
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk          2.300         2.050         2.020
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen              –               –               –
Salarissen (koster, organist e.d.)              50             80             60
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente         1.410         1.215            816
Totaal lasten:        50.150       62.223       79.502
Resultaat (baten – lasten):      -/- 5.410     + 1.085    -/- 5.976  

T o e l i c h t i n g
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de Diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Dorpskerk
Dorpsstraat 170
2761 AJ Zevenhuizen

Kapel te Oud Verlaat
Vlietkade 35
2761 DT Zevenhuizen

Predikant
ds. D. van Vreeswijk
tel.: 0180-701163

Scriba
Rinus Klein
tel.: 0180-631242

Bankrekeningnummers
Diaconie:
NL21 RABO 0375 0050 72

Actie Kerkbalans:
NL17 RABO 0362 1055 02

Collectebonnen:
NL24 RABO 0371 3131 98

Ontmoeting in Kerkklanken
NL17 RABO 0362 1055 02