Dagelijks woord


DagelijksWoord.nl

Agenda

23-05-2021
30-05-2021
06-06-2021
13-06-2021
20-06-2021

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:                             Hervormde gemeente te Zevenhuizen

Telefoonnummer scriba:       0180-631242

RSIN/fiscaalnummer:             824106337

KvK-nummer:                          76443752

Website adres:                         www.hervormdzevenhuizen.nl

E-mail:                                       scriba@hervormdzevenhuizen.nl

adres:                                         Burg. Klinkhamerweg 10

Plaats:                                        2761 BG Zevenhuizen

De Hervormde gemeente te Zevenhuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (Ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Zevenhuizen.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad (per medio 2015) 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De gemeente heeft een full-time predikant, een deeltijd ouderen-pastor en een deeltijd jongerenwerker in dienst.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit 5 leden. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordonantie 11, art. 3.)

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige
apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël
geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het
Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader,
Zoon en Heilige Geest.

De missie en visie van de Hervormde gemeente te Zevenhuizen luiden:

Missie: Wij willen luisteren en handelen naar wat de levende God in Zijn spreken ons heeft toevertrouwd: de Bijbel. Daarin komt God ons tegemoet als de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wij geloven in een almachtige Vader, de Schepper, die ons niet los laat en die aan het begin en tot het einde van ons leven en deze wereld staat. En dat Zijn Zoon Jezus Christus HERE en Verlosser van ons leven is. Dat Hij gestorven is voor onze zonden en daarna is opgestaan. En dat God in Zijn Geest ons nabij is en ons verder wil leiden om naar Gods wil te leven.

Geloven dat doen wij niet alleen. We zijn verbonden met miljoenen christenen op deze aarde, maar ook met hen die ons in het geloof zijn voorgegaan. Die het geloof in God hebben beleden zoals is verwoord in de belijdenisgeschriften van de algemene christelijke Kerk en van de gereformeerde traditie.

Visie: Levend uit Gods genade in Jezus Christus worden wij opgeroepen om het Woord te horen, Hem te volgen en te dienen en Zijn Naam te verkondigen. Dit doen wij door middel van de zondagse eredienst, het omzien naar elkaar in woord en in daad, in het getuigenis. Kortom, om met elkaar gemeente van Jezus Christus te zijn door betrokkenheid op God en de naaste.

In Handelingen 2: 42 (NBV) staat geschreven: ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

Dit betekent voor ons concreet:

  • een gemeenschap van gelovigen, die is gebaseerd op de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God, die onderkent de geestelijke gaven van iedere christen en die wordt gedreven door de liefde van Christus voor mensen;
  • een gemeenschap van gelovigen met volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus, die hun christen-zijn willen beleven en uitdragen op een aanstekelijke en eigentijdse wijze.

D. Beleidsplan

De Hervormde gemeente te Zevenhuizen heeft haar beleid verwoord in het beleidsplan 2016-2020 met als titel: “…….in verbondenheid verder”.

Drie kerndoelen hebben we voor de komende jaren voor ogen:

1)Het geloof(sgesprek) met elkaar, met God verdiepen. Wat betekent dat, dat God met ons verbonden wil zijn? Zijn verbondenheid met ons, Zijn verbond staat daarbij voor de werkelijkheid van een trouwe en belovende God die altijd opnieuw als eerste naar ons toekomt en die uit genade vergeving en eeuwig leven uitdeelt aan allen die geloven in de kruisdood van Jezus Christus. Dat is het verdere gesprek waard! En waartoe roept Hij ons dan op?

2)Het omzien naar elkaar verder verdiepen en uitwerken. Juist de gemeente of een kring kan een plek zijn waar helende gemeenschappen kunnen opbloeien waar verbondenheid ervaren wordt.

3)De samenhang in onze gemeente verbeteren. Onze gemeente kent een groot scala aan activiteiten. Wie het activiteitengidsje open doet heeft talloze mogelijkheden om aan een activiteit deel te nemen. Toch ontbeert soms de samenhang. Voelen we ons lang niet altijd verantwoordelijk voor een andere activiteit. Dat mag en moet beter. De gemeente is geen los zand, maar een bindmiddel.

Verbondenheid dat houdt in dat je verbonden voelt met God, dat je de ander in die verbondenheid wil delen en dat je verantwoordelijk weet voor het welzijn van de gemeente. In verbondenheid verder, daarmee is niet alleen die Ander/ander gediend, maar ten diepste ook je eigen persoontje.

Het werk van de verschillende colleges, commissies en personen over hoe zij aan die verbondenheid gestalte willen geven is in de aparte hoofdstukken verwoord onder de ‘titels’

1) horen, vieren en leren;

2) getuigen (het missionaire werk)

3) dragen (over herder zijn; het pastoraat)

4) dienen (het diaconaat)

5) groeien (het jeugd- en jongerenwerk)

6) beheren (de kerkrentmeesters e.a.)

Het één kan niet zonder het ander; samenhang en samenwerking is daarbij essentieel.

Het gehele beleidsplan van onze gemeente kunt u vinden via deze link:

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) kunt u vinden via deze link:

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de kerkelijk werker werkers verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hierna onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen (alle bedragen in euro’s.)

 

Begroting 

2021

Begroting 

2020

Rekening 

2019

Rekening 

 2018

Baten        
Opbrengst uit bezittingen      17.000       26.450      21.770      47.275
Bijdragen gemeenteleden    382.985     400.366    399.250    405.659
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen                0                 0                0        5.000
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves                0                0                0         1.000
 Totaal baten (a)   399.985     426.816    421.020    458.934
Lasten        
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werkers)    209.172     207.324    181.784    185.779
Bestedingen kerkdiensten, catechese
en gemeentewerk
     17.254       17.425      46.548      44.589
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk      19.404       19.989      19.243      18.381
Lasten kerkelijke gebouwen
(incl. afschrijvingen)
     57.250       61.976      58.132      61.928
Salarissen (koster, organist, e.d.)      37.800       40.750      41.716      40.557
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente      26.562       29.567      25.965      27.794
Lasten overige eigendommen en inventarissen      45.147       51.700     12.449      55.083

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmings- reserves

             0                  0      30.432      23.672 

Totaal lasten (b)                       

   412.589     428.731   416.269    457.783
Resultaat (a-b)   -/-12.604      -/-1.915      4.751       1.151

T o e l i c h t i n g

Baten
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. De inkomsten van de kerk nemen af.

Lasten
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen (kerkgebouwen, hervormd centrum en pastorie) benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en overige algemene kosten

 

 

 

Dorpskerk
Dorpsstraat 170
2761 AJ Zevenhuizen

Kapel te Oud Verlaat
Vlietkade 35
2761 DT Zevenhuizen

Predikant
ds. D. van Vreeswijk
tel.: 0180-701163

Scriba
Rinus Klein
tel.: 0180-631242

Bankrekeningnummers
Diaconie:
NL21 RABO 0375 0050 72

Actie Kerkbalans:
NL17 RABO 0362 1055 02

Collectebonnen:
NL24 RABO 0371 3131 98

Ontmoeting in Kerkklanken
NL17 RABO 0362 1055 02